വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയൊരുക്കി കാടിന് നടുവിൽ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വീട്

വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചയൊരുക്കി കാടിന് നടുവിൽ ചിത്രശലഭങ്ങളുടെ വീട്

കാടിനു നടുവിൽ തന്നെ വനത്തിലെ പൂമ്പാറ്റകൾ ഒത്തുകൂടുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അതാണ് നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തോടു ചേർന്നുള്ള ബട്ടർ ഫൈ ഗാർഡൻ. വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്ക് മനം കുളിർപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചാനുഭവം നിലമ്പൂർ തേക്ക് മ്യൂസിയം സമ്മാനിക്കുന്നു.

പ്രകൃതിയെ സ്നേഹിക്കുന്ന സഞ്ചാരികൾക്ക് ഈ മ്യൂസിയം എന്നും മറക്കാനാവാത്ത ഓർമ്മകൾ സമ്മാനിക്കുന്നു. സീസൺ ആയതോടെ പൂമ്പാറ്റകൾ ഇപ്പോൾ കൂട്ടമായി ഇങ്ങോട്ട് പറന്നെത്തിത്തുടങ്ങി. ഇതോടെ തേക്ക് മ്യൂസിയത്തിലെത്തുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾക്കും വ്യത്യസ്തമായ കാഴ്ച്ചയുടെ അനുഭൂതി പകരുന്നു.