സെലിൻ പോൾസൺ, ചാലക്കുടി

പ്രതീക്ഷയുടെ ചിറകിൽ (മലയാളം കവിത)

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിൻ മണംമായും മുൻപേകാളകൂടവിഷം നിന്നിൽ ചേർത്തതാരോനിഷ്ക്കളങ്ക ബാല്യത്തിൻ നന്മകൾ പാടേണ്ടനിൻ ഹൃത്തിൽ വിദ്വേഷം വിതച്ചതാരോകുഞ്ഞേ മടങ്ങുക നിൻ അമ്മതൻമടിത്തട്ടിലായ് ... ഭാരതാം...

Read More