ഫാ .ജോസഫ് പാണ്ടിയപ്പള്ളിൽ എം സി ബി എസ്

ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികളുടെ പിതാവായ നീതിമാന്റെ ഓർമ്മദിനം

അനുദിന ജീവിതം സന്തോഷകരവും വിജയകരവുമാകാൻ ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന ഘടകം വിശ്വാസമാണ്. വിശ്വാസത്തിലൂടെ സ്വന്തം ജീവിതം മാത്രമല്ല കോടിക്കണക്കിനാളുകളുടെ ജീവിതം സന്തോഷനിർഭരവും പ്രതീക്ഷാനിർഭരവും ആക്കിയ, നൂറ്റാണ്ടു...

Read More