വത്സൻമല്ലപ്പള്ളി (നർമഭാവന-2)

ഒരു നാടൻ ഗാർഹികപീഡനം - ഭാഗം-7 (നർമഭാവന 2)

മർക്കടമാമൻ നൂറേൽ പാഞ്ഞു...! തനിക്കുചുറ്റും സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം..., ഒരു ദുസ്സ്വപനംപോലെ കോരക്കും...! തീരുവാ പിരിവുകാരും, വന്യമൃഗപാലകരും, നെട്ടോട്ടം.! കോരപ്പൻ, തല കുമ്പിട്ട് ഇരുന്ന...

Read More

ഒരു നാടൻ ഗാർഹികപീഡനം - ഭാഗം-2 (നർമഭാവന 2)

ജില്ലാഭരണാധികാരി.. `144' പ്രഖ്യാപിച്ചു..!! വാരാന്ത്യത്തിൽ, `അശ്രുജനികവാതകം' പൊട്ടിച്ച് വാനരപ്പടയെ തുരത്തി..! പക്ഷേ എങ്ങോട്ട്..?? ചുറ്റോടുചുറ്...

Read More