റ്റോജോമോൻ ജോസഫ്

കൊറോണക്കാലത്തെ നോമ്പാചരണം

അനിതരസാധാരണ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണു ലോകം ഇന്നു കടന്നു പോകുന്നത്. കൊറോണ എന്ന അതിസൂക്ഷ്മജീവി, ലോകം കീഴടക്കി എന്നഹങ്കരിച്ച മനുഷ്യനെ നിഷ്പ്രഭമാക്കിയ കാഴ്ച വിറങ്ങലിച്ചു നാം കണ്ടുനിന്നു. മനുഷ്യന്റെ നിസ്സഹ...

Read More