കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായി 'സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് ' ലൈവ് വെബിനാറുമായി കെയ്റോസ് ബഡ്സ്

കൊച്ചു കൂട്ടുകാർക്കായി 'സിറ്റി ഓഫ് ജോയ് ' ലൈവ്  വെബിനാറുമായി കെയ്റോസ് ബഡ്സ്

വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ടുതന്നെ കെയ്റോസ് ബഡ്സ് കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാസികയായി മാറി. കെയ്റോസ് ബഡ്സ് കൊച്ചു കൂട്ടുക്കാർക്കായി 27 തീയതി ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മുതൽ നാല് വരെ 'സിറ്റി ഓഫ് ജോയ്' എന്ന പേരിൽ മൂന്നാമത്തെ ലൈവ് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.