റ്റോജോമോൻ ജോസഫ് മരിയാപുരം

നോവിന്റെ നനവുള്ള പ്രവാസിയോണം

ഓണക്കാലം മലയാളിക്കെന്നും ഉന്മേഷത്തിന്റേയും ഉണർവ്വിന്റേയും ദിനങ്ങളാണ്. ഉത്സാഹത്തിന്റെ ഉത്സവമാണു പൊന്നോണം. നാടും വീടും പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണത്താൽ ശോഭിതമാകുന്നു. നിറവിന്റേയും നന്മയുടേയും മഹനീയമുഹൂർത്ത...

Read More