വത്സൻമല്ലപ്പള്ളി (നർമഭാവന)

ഊശാന്താടി (നർമഭാവന-8)

കുറ്റിക്കാട്ടിൽ,വീണകിടപ്പിൽ കിടന്ന അപ്പുണ്ണി, എല്ലാം കേട്ടു. വേദന കടിച്ചമർത്തി കിടന്നു! `എന്തൊരു വേദന'..സ്വയം പറഞ്ഞു...!!! താടിയില്ലേൽ.., താൻ വെറും `വട്ടപൂജ്യം'... ആണെന്ന ബോധോദയ...

Read More

ഊശാന്താടി (നർമഭാവന-3)

മുക്കൂർ കവലയിലെ പഞ്ചനക്ഷത്ര ചായക്കടയിൽ, മൂടൽമഞ്ഞിന്റെ മുന്തിയ മറ നീക്കി, വെളിച്ചം കാണാറായി..!! കടയിലേക്ക് ജനപ്രവാഹം. ഇളകുന്ന ബഞ്ചിന്മേൽ അപ്പുണ്ണി സ്ഥൂലം ഉറപ്പിച്ചു . കുടിയ...

Read More