വത്സൻമല്ലപ്പള്ളി (കല്ല്യാണച്ചെക്കന്റെ ദുസ്വപ്നം)

കല്ല്യാണച്ചെക്കന്റെ ദുസ്വപ്നം-7 (ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥ )

അവൻ ആ പാൽകുപ്പി വാങ്ങി...! 'ഫാർമസിസ്സ്റ്റല്ലേ..; ഉറക്കഗുളിക കാണും; ഇവൾ ഗുളിക പൊടിച്ചിട്ടിരിക്കാം...!' ജോസ്സൂട്ടി, ആ പാൽകുപ്പി ശക്തിയോടെ മേൽപ്പോട്ടും കീഴോട്ടും കുലുക്കുന്നു..! ...

Read More

കല്ല്യാണച്ചെക്കന്റെ ദുസ്വപ്നം-2 (ഒരു സാങ്കൽപ്പിക കഥ)

ജോസ്സൂട്ടിക്കുട്ടാസ്സിന്റെ കണ്ണ് തെള്ളി.!! വായ പൊളിച്ച് അവൻ ഇരുന്നു...!! പാറിപ്പറന്നുവന്ന തേൻകുരുവി.., അവന്റെ തൊണ്ടക്കുഴിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു..! ശ്വാസം മുട്ടലിന്റെ ബഹളംകേട്ട്, സൂസ...

Read More