വത്സൻമല്ലപ്പള്ളി (കഥ-3)

അപ്പൂപ്പൻതാടി പറഞ്ഞ കഥ ( ഭാഗം-7)

ചന്ദനത്തിൽ പണിത, `ദ്വിവിധമായ തൂക്കുമഞ്ചം' മാടി വിളിച്ചു....!! വാട്സ്സാപ്പിലൂടെ, ദേവലോകവാസ്സിയായ സാക്ഷാൽ 'ദേവേന്ദ്രൻ' വന്നിറങ്ങി.. ദേവൻ, മോഹുവിനെ മഞ്ചത്തിൽ ഇരുത്തി! ദേവലോകത്ത...

Read More

അപ്പൂപ്പൻതാടി പറഞ്ഞ കഥ ( ഭാഗം-2 )

തന്റെ പഴയ കയർകട്ടിൽ മാടി വിളിച്ചു..!! തന്റെ ആ പഴയ തലയിണക്കീഴിൽ..., മഹാകവി ചങ്ങമ്പുഴയുടെ രമണൻ..! തനിക്കു ചുറ്റും രമണൻമാർ..!! രമണന്റെ ഈരടികൾക്ക്.., ചുമക്കുമ്പോഴും, വിറയാർന്ന...

Read More