ജോസഫ് പുലിക്കോട്ടിൽ

യാത്ര - (കവിത)

കാലിത്തൊഴുത്തിൽ നിന്ന് കാൽവരിയിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അവൻആരോടും കലഹിച്ചില്ല,ഉയിരേകുന്നൊരു - നൽവഴിയേതെന്ന് കാട്ടി,സത്യം മാത്രം പറഞ്ഞു, സ്നേഹത്തോടെ മാത്രം നോക്കി, സ്ന...

Read More

സ്വർഗ്ഗം (കവിത)

ഞാൻ, സ്വർഗ്ഗം തിരഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്.... പിന്നിൽ നിന്ന് ആരോ വിളിച്ചത് ഞാൻ കേട്ടില്ല, വഴിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്നവനെ കണ്ടതുമില്ല, ഇരുളിൽ പ്രകാശമുദിക്കുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടു.....

Read More