വത്സൻമല്ലപ്പള്ളി (കഥ-4)

ചാഞ്ഞുപോകുന്ന നിഴൽ (ഭാഗം-12)

ഒരു ദിവസം, പതിവുതെറ്റിച്ച് ഈശോച്ചൻ ചതുരംഗക്കളിയിൽ പങ്കെടുത്തില്ല..! 'ഹേയ്, മക്കളേ ഒന്നുമില്ല; ഒരു ദേഹക്ഷീണം..!' 'ഒരു കട്ടൻ ചായ കിട്ടുമോ..?' മഞ്ജുഷ കുശിനിയിലേക്ക് പാഞ്ഞു..! ...

Read More

ചാഞ്ഞുപോകുന്ന നിഴൽ (ഭാഗം-7)

ആ വിളിക്കായ്, ലൈല കാതോർത്തിരുന്നു.!പിറ്റേ ദിവസം, രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ, ഡോക്ടർ പ്രവൃത്തിസ്ഥലത്തെത്തി..! 'ഡോക്ടർക്ക് ഇന്ന് അവധിയല്ലേ; ഇന്ന് ...

Read More