എങ്ങനെ ചിറകെട്ടാം, വിശ്വാസ മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക്? - പരമ്പര

വരിഞ്ഞുമുറുക്കാന്‍ നിയമങ്ങളുടെ പട്ടിക; നിസംഗത വെടിഞ്ഞ് ഒരുമിക്കാം... ചിറ കെട്ടാം മൂല്യങ്ങള്‍ക്ക്

കാലത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പുകളും ചുവരെഴുത്തുകളും കൃത്യമായി മനസിലാക്കി വിവേകത്തോടെ പ്രതികരിക്കുന്നതിലാണ് മനുഷ്യ വംശത്തിന്റെ നിലനില്‍പ്പു തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത്. വിശ്വാസത്തിന്റെയും സാന്മാര്‍ഗിക മൂല...

Read More

വിശ്വാസം മറച്ചുവയ്ക്കാനുള്ളതല്ല; പ്രവര്‍ത്തികളിലൂടെയും ബാഹ്യ അടയാളങ്ങളിലൂടെയും സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുക

ജിബി ജോയ് ജസ്റ്റിസ് ഓഫ് പീസ്, പെര്‍ത്ത് കൈസ്തവ വിശ്വാസവും ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളും ക്രിസ്തീയ ബാഹ്യരൂപങ്ങളും അപ്രത്യക്ഷമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആധുനിക ലോകത്ത് സീന്യൂസ് ലൈവ് അഡ്വസൈറി എഡി...

Read More