റ്റോജോമോൻ ജോസഫ്, മരിയാപുരം

പ്രതീക്ഷ (മലയാളം കവിത)

ഇരവിലോ ധരണി കണ്ണു ചിമ്മുന്നതു,പുലരിപ്പൂ ചൂടിയർക്കനെത്തുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലല്ലയോ!വണ്ടുകളൊക്കെത്തണ്ടുകൾ താണ്ടി-ത്തളരാതെ തേടുന്നതും, മലർമധുചഷകമേകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലല്ലോ!മുകിലേന്തി...

Read More

പുതുമയോടൊപ്പം നീങ്ങാം; പഴമയെ കൂടെക്കൂട്ടാം

പഴയകാലം:കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നു തന്നെ തുടങ്ങാം. വെളുപ്പിനെ ജോലിക്കായി പോകുന്ന ഗൃഹനാഥൻമാർ, പാടത്തും പറമ്പിലുമൊക്കെയായി കഠിനാദ്ധ്വാനം ചെയ്യാനായി അതിരാവിലെ...

Read More

"സൗഹൃദം" (കവിത)

എന്നോ എന്നോ ഹൃത്തിൻഹൃത്തിൻ കൂട്ടിൽ മൊട്ടിട്ട ചങ്ങാത്തംചേലേഴും ചിരിതൂകിതളിരിട്ടൂ താമരപോൽ (എന്നോ ...)എന്നെന്നും കൂട്ടായിരിക്കാൻകൂടെനടക്കുമെൻ പൊന്നേഇടറുന്ന നേരമരികേകൈകൾ നീട...

Read More