റ്റോജോമോൻ ജോസഫ്, മരിയാപുരം

ലഹരി വിഴുങ്ങുന്ന ജീവിതങ്ങൾ

ഇന്നു നാടിനെ കാർന്നു തിന്നുന്ന വിപത്തായി വളർന്നിരിക്കുകയാണു ലഹരികൾ. ലഹരിമാഫിയകൾ വിരിക്കുന്ന വലയിൽ പെടുകയാണു നമ്മുടെ ഭാവി പ്രതീക്ഷയായ യുവത. നാടിന്റെ നാമ്പായ യുവാക്കളേയും കുരുന്നുകളേയും ലഹരിയുടെ വലയി...

Read More

അച്ഛൻ (കവിത)

ആകാശം വെല്ലുമൊരതിശയവുമൊപ്പം ആഴി തോൽക്കും ആഴവുമൊളിപ്പിച്ചു തെളിഞ്ഞു നിൽക്കും വിസ്മയമല്ലോ അച്ഛൻ....

"പ്രാവുകളേപ്പോലെ നിഷ്ക്കളങ്കരും പാമ്പുകളേപ്പോലെ വിവേകികളുമായിരിക്കുവിൻ"

വളരെ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണു നാം ഇന്നു കടന്നുപോകുന്നത്. ഇന്ത്യ ഒരു പരമാധികാര, സോഷ്യലിസ്റ്റ്, മതേതര, ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കാണ്. അതായതു ഇന്ത്യയിൽ ഏതു മതങ്ങളിലും വിശ്വസിക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര...

Read More