ഫാ. റോയി കണ്ണന്‍ചിറ സി.എം.ഐ

ഇമ ചിമ്മാതെ ഒരു കോടി കണ്ണുകള്‍

'ഞാന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയ്ക്കും സൈനിക നിയമത്തിനും അനുസരിച്ച് സത്യസന്ധമായും വിശ്വസ്തതയോടെയും അഖണ്ഡ ഭാരതത്തെ സേവിച്ചു കൊള്ളാം. ഇന്ത്യന്‍ പ്രസിഡന്റിന്റെ കല്‍പ്പ ന അനുസരിച്ചും എന്റെ മേലധികാരിയുടെ ആജ്ഞക...

Read More

നിക്ഷേപിക്കാം; ഭാവി ആവിയാകാതിരിക്കാന്‍

"പിണമെന്നുള്ളത്‌ കൈയില്‍വരുമ്പോള്‍ ഗുണമെന്നുള്ളത്‌ ദുരത്താകും/ പണവും ഗുണവും കൂടിയിരിപ്പാന്‍ പണിയെന്നുള്ളത്‌ ബോധിക്കേണം” എന്ന കവിസൂക്തം ഗുണമുള്ള പണവ്യവഹാരം നടത്തുവാനാണ്‌ ആഹ്വാനം ചെയ്തത്‌. എന്നാല്‍, ...

Read More

ഓണം: ഓര്‍മ്മകളുടെ ഉറവ !

മാവേലി നാടു വാണീടും കാലം, മാനുഷരെല്ലാരുമൊന്നു പോലെ- അനുവാദം ചോദിക്കാതെ ഓരോ മലയാളിയുടെയും അധരങ്ങളില്‍ വിരുന്നു വരുന്ന ഈ ഈരടി നമുക്ക്‌ ഭൂതകാലത്തേയ്ക്കുള്ള ഇട വഴിയാണ്‌. ഈ ഇടവഴിയെ നടന്നു ചെന്നാല്‍, മലയ...

Read More