ബോബി കാക്കനാട്ട്

കഥയും പൊരുളും (കുട്ടികൾക്കായുള്ള പംക്തി 24)

"ഞാൻ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു; എന്തെന്നാൽ, അങ്ങ് എന്നെ വിസ്മയനീയമായ് സൃഷ്ട്ടിച്ചു; അവിടുത്തെ സൃഷ്ട്ടികൾ അത്ഭുതകരമാണ്." സങ്കീർത്തങ്ങൾ 139: 14 ഒരിടത്തൊരിടത്ത് ഒര...

Read More

കഥയും പൊരുളും (കുട്ടികൾക്കായുള്ള പംക്തി 19)

പരീക്ഷകൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. എന്തെന്നാൽ അവൻ പരീക്ഷകളെ അതിജീവിച്ചുകഴിയുമ്പോൾ തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ദൈവം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജീവന്റെ കിരീടം അവനു ലഭിക്കും. ...

Read More

കഥയും പൊരുളും (കുട്ടികൾക്കായുള്ള പംക്തി 10)

അധമമായ സംസർഗം സദാചാരങ്ങളെ ദുഷിപ്പിക്കും. 1 കോറിന്തോസ് 15: 33 പ്രശസ്ത ഇറ്റാലിയൻ ചിത്രകാരനായ ലിയോനാർദോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ ഉത്തമ സൃഷ്ടിയാണ് 'അന്ത്യഅത്...

Read More