ബ്ര. ആല്‍ബിന്‍ വരകുകാലായില്‍ സി. എസ്. റ്റി.

അഞ്ചാം മാർപ്പാപ്പ വി. എവരിസ്തൂസ് (കേപ്പാമാരിലൂടെ ഭാഗം -6)

ട്രാജന്‍ ചക്രവര്‍ത്തിയാല്‍ വി. ക്ലെമന്റ് ഒന്നാമന്‍ മാര്‍പ്പാപ്പ ക്രിമേയയിലേക്ക് നാടുകടത്തപ്പെട്ടപ്പോള്‍ ഏ.ഡി. 99-ല്‍ തിരുസഭയുടെ അഞ്ചാമത്തെ മാര്‍പ്പാപ്പയായി വി. എവരിസ്തൂസ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. വളരെ...

Read More

പത്രോസിന്റെ പിന്‍ഗാമികള്‍ (ഭാഗം -1)

റോമാ നഗരത്തിനുവെളിയില്‍ 'അപ്പിയന്‍' പാതയില്‍ (Via Appia) 'ദൊമിനെ ക്വാ വാദിസ്' (Domine Qua Vadis) എന്ന ദേവാലയമുണ്ട്. ഈ ദേവാലയത്തിനു പിന്നിലുള്ള ഐതീഹ്യം ഇപ്രകാരമാണ്. നീറോ ചക്രവര്‍ത്തിയുടെ മതപീഢനക്കാല...

Read More