ബോബി കാക്കനാട്ട്

കഥയും പൊരുളും (കുട്ടികൾക്കായുള്ള പംക്തി 25)

മക്കള്‍ക്കു നല്ല വസ്‌തുക്കള്‍ കൊടുക്കണമെന്നു ദുഷ്‌ടരായ നിങ്ങള്‍ അറിയുന്നുവെങ്കില്‍, നിങ്ങളുടെ സ്വര്‍ഗസ്‌ഥനായ പിതാവ്‌, തന്നോടു ചോദിക്കുന്നവര്‍ക്ക്‌ എത്രയോ കൂടുതല്‍ നന്‍മകള്...

Read More

കഥയും പൊരുളും (കുട്ടികൾക്കായുള്ള പംക്തി 18)

നീ എല്ലാവിധത്തിലും സത്‌പ്രവൃത്തികൾക്കു മാതൃകയായിരിക്കുക. നിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ സത്യസന്ധതയും ഗൗരവബോധവും, ആരും കുറ്റം പറയാത്തവിധം നിർദോഷമായ സംസാരരീതിയും പ്രകടമാക്കുക. തീത്തോസ് 2:...

Read More

കഥയും പൊരുളും (കുട്ടികൾക്കായുള്ള പംക്തി 8)

"ദൈവഭക്തിയാണ് ജ്ഞാനത്തിൻറെ ആരംഭം; അത് പരിശീലിക്കുന്നവർ വിവേകികളാകും." സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 111:10ഒരു ഗുരുവിന്റെ കീഴിൽ നാല് ശിഷ്യന്മാർ  ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുരു ഒരുനാൾ അവരോടുപറഞ്ഞു: ഞാൻ പറയാതെ ...

Read More