ഈവ ഇവാന്‍

അലക്‌സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കാതറിന്‍: സഭയുടെ വിജ്ഞാന സമ്പത്ത്

അനുദിന വിശുദ്ധര്‍ - നവംബര്‍ 25 ഈജിപ്തില്‍ അലക്‌സാണ്ട്രിയായിലെ സമ്പന്നനായ സെസ്റ്റസിന്റെ മകളായിരുന്നു കാതറിന്‍. സഭയുടെ വിജ്ഞാന സമ്പത്ത് എന്നറിയപ്...

Read More